Vieringteksten 10 mei 2020

"Maria, moeder aller moeders"

Mariamaand en Moederdag 10 mei 2020 - 5e Zondag van Pasen
Viering samengesteld door parochianen, Gérard Urselmann en Gré Gobes-Dekker

pieta michelangelo

 

De Pietà van Michelangelo is een marmeren beeldhouwwerk van Michelangelo. De Pietà bevindt zich in een kapel aan de rechterkant van het schip van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

God groet u zuivre bloeme

https://www.youtube.com/watch?v=COk2A32XFCg

God groet u, zuiv’re bloeme,
Maria, maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme:
lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren,
o reine Maged vrij,
wij waren allen verloren;
aan u beveel ik mij!

Maria, lelie reine,
Gij zijt mijn toeverlaat.
Zoals een klaar fonteine
die nimmer stille staat.
Zo geeft gij ons genade
en staat uw dienaars bij:
och, sta mij toch te stade;
aan u beveel ik mij!

O roosken zonder doren
o violette zoet.
O bloemken blauw in ’t koren,
weest mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig
ootmoedig, zo zijt gij:
och, weest mij toch genadig;
aan u beveel ik mij!                                         

Welkom

Hartelijk welkom langs de digitale weg op deze 5e zondag van Pasen.
Nog steeds zitten we in een gedeeltelijke lockdown. Het valt ons zwaar dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, maar deze tijd ‘op afstand’ brengt ons in zekere zin ook weer díchter bij elkaar.
We houden vol, omdat dat de enige manier is om elkaar straks ook fysiek weer nabij te zijn.
Een bijzondere dag vandaag, Moederdag in de Meimaand, Mariamaand. Bovendien de 5e zondag van Pasen, waarin we in de lezingen worden opgeroepen niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar in actie te komen  en zo alvast uit te kijken naar het komende Pinksterfeest.
Niet bij de pakken neerzitten en in actie komen, is iets wat moeders op het lijf is geschreven. Daarom beginnen we deze viering met een dankgebed voor alle moeders.

Gebed voor alle moeders                           

God, Vader, ik las ergens:
“Omdat God niet overal kon zijn, zorgde Hij ervoor dat er moeders waren”.
Als ik, heel speciaal vandaag, naar mijn moeder kijk, dan besef ik dat dit echt zo was.
Zoals ze altijd in de weer was om ons meer te geven dan we vroegen,
om een eind verder mee te gaan dan ze eigenlijk kon,
om vijf minuten langer te luisteren dan wij praatten…
In heel veel kleine dingen ontmoet ik U, God,
als zorgende, troostende helpende hand in mijn moeder. Een stukje God in haar…
Och, -ik weet het- er zijn van die dagen dat ik op haar mopperde,
haar niet begreep, haar net iets te voorzichtig, te bezorgd vond.
Toch was ze mijn moeder, door dik en dun.
Dank U voor haar, God.

Ik zal er zijn

https://www.youtube.com/watch?v=TsigJbDuLWw

Zoals ook menig moeder altijd zegt:
“Als je eenzaam bent of in het duister, roep mijn naam en ik zal er zijn”
“Wees niet bang voor de [corona] stilte om je heen, ik zal er zijn”.
“Drukt de wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd; ik zal er zijn”

Vergevingsmoment

Laten we voor we aan deze viering beginnen, het even stil maken en kijken in ons eigen hart, in ons eigen leven.
Goede God, wij vragen U om vergeving voor al die keren dat wij mensen in nood zagen en geen helpende hand uitstaken, dat we eigenbelang kozen boven naastenliefde.

Heer ontferm U over ons.

Voor al die keren dat wij moedwillig afdwaalden, dat we onze eigen weg gingen zonder rekening te houden met anderen en alleen dachten aan ons eigen ik.

Christus ontferm U over ons.

Voor al die keren dat wij niet konden of wilden geloven dat U uw Zoon stuurde om ons ten voorbeeld te zijn.

Heer ontferm U over ons.

Goede God, als een Herder zorgt U voor ons. Wil dan ook nu weer in uw eindeloze erbarming al wat klein en gebroken is van ons weg nemen, opdat wij opnieuw met een bevrijd gevoel mogen leven, vandaag en alle dagen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Eerste lezing (Hand., 6, 1-7) Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.
De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: “Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden,
die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.”
De hele groep stemde met dit voorstel in. Zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, en verder Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze droegen hen voor aan de apostelen, en die legden hun na gebed de handen op.
Het woord van God bleef zich verbreiden; het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter, en ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof. 
Woord van de Heer - Wij danken God

Een Moederdaglezing                                            

God had besloten om de moeder te scheppen.
Hij was er zeker al zes dagen mee bezig, toen een engel kwam en zei: ”Wat staat u daarmee toch uw tijd te verdoen?”
En God antwoordde: “Zeker, maar heb je al eens gelezen wat er allemaal nodig is om een moeder te maken? Ze moet een groot hart hebben en open armen, waarin iedereen zich geborgen voelt… ze moet honderdtachtig beweegbare delen hebben, allemaal vervangbaar… ze moet koffie kunnen zetten, voordat de dag begint… ze moet een kus kunnen geven die alles kan genezen; van een gebroken been tot liefdesverdriet toe… en zes paar handen.”
De engel schudde het hoofd en herhaalde ongelovig: “Zes paar handen?”
“Och” zei God, “de handen zijn niet zo moeilijk, maar een moeder moet ook drie paar ogen hebben”. “Zoveel?” vroeg de engel verbaasd. En God knikte. “Ja, één paar om dwars door gesloten deuren te kijken als ze vraagt: “Kinderen wat doen jullie daarbinnen?”, ook als ze heel goed weet, wat ze aan het doen zijn. Een tweede paar in het achterhoofd om te zien wat ze niet mag zien, maar toch moet weten. En dan nog een derde paar, om aan het kind dat iets verkeerds heeft gedaan, zwijgend te zeggen: “Ik begrijp het, wees maar gerust.”
“Maar Heer”, zei de engel, hem bij de arm nemend. “Ga slapen, morgen is er ook nog…” “Geen sprake van”, onderbrak God, “trouwens ik ben bijna rond. Ik heb er al een gemaakt die vanzelf geneest als ze ziek is, die een maaltijd voor zes personen kan  maken met één kilo gehakt en die een jongen van negen jaar onder de douche kan houden.”
De engel draaide langzaam om het model van de moeder heen en onderzocht het aandachtig. “Ze is veel te zacht”, besloot hij met een zucht. “Maar ze is taai en stevig”, verdedigde God met klem. “Je hebt er geen idee van wat zo’n moeder kan doen en kan verdragen.” “En kan ze ook denken?”, vroeg de engel. “Dat niet alleen, ze kan ook uitstekend gebruik maken van haar verstand en een oplossing vinden voor alles en nog wat,” antwoordde de Schepper.
Toen boog de engel zich nog eens over het meesterwerk en streek met een vinger over haar wang. “Hier is iets fout gegaan!”, stelde hij vast. “Toch niet, dat is geen fout”, verbeterde de Heer, “dat is een traan.” “En waar dient die voor?” wou de engel weten. “Om vreugde uit te drukken, pijn, eenzaamheid, maar ook voldoening en trots.”
“Maar Heer”, riep de engel uit, “U bent een genie!” Met een glimlach merkte God op: “Om je de waarheid te zeggen, Ik was het niet die deze traan aanbracht, het waren de kinderen.”

The Rose

https://www.youtube.com/watch?v=jQY2z6aALD4


Evangelie (Joh. 14, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. En waar Ik heen ga – de weg daarheen is jullie bekend.’
`Maar Heer,’ zei Tomas,`we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?’ Jezus antwoordde: `Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’
Hierop zei Filippus: `Laat ons de Vader zien, Heer, dan zijn we tevreden!’ En Jezus weer: `Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je hebt Me nog niet leren kennen? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kun je dan nog zeggen: `Laat ons de Vader zien”? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij? De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf: het zijn daden van de Vader, die in Mij blijft. Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij; of geloof het anders op grond van de daden. Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal de daden die Ik verricht, ook zelf verrichten; ja nog grotere zal hij verrichten, want zelf ga Ik naar de Vader.
Woord van de Heer  - Wij danken God

Overweging                                                               

(door Gré Gobes-Dekker)

Vandaag is het Moederdag en wat bijzonder dat de beide schriftlezingen mij aan moeders doen denken. Ik kijk dus waarschijnlijk door een roze bril naar deze lezingen, misschien ziet u er zelf heel iets anders in. Maar wat een toepasselijke eerste lezing uit Handelingen….  “Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wíj ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.”
Verkondig en verspreid niet alleen het Woord van God, zo staat er, maar zorg ook voor de weduwen, wat je ook zou kunnen vertalen als hulpbehoevenden en dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Tegelijkertijd is dit ook een oproep aan ons: “bemoeder” elkaar in de positieve zin van het woord. In deze tijd van afstand tot elkaar is er immers nog veel mogelijk om elkaar evengoed nabij te zijn.

De slogan van Feijenoord vind ik prachtig, bijna bijbels, alhoewel dat waarschijnlijk niet zo is bedoeld: “Geen woorden, maar daden!” En dat komt samen op deze zondag in coronatijd, Moederdag, meimaand Mariamaand, én de belangrijke tijd van Pasen naar Pinksteren.
De leerlingen van de verrezen Jezus hebben dat alles vandaag nog niet begrepen en zij twijfelen zoals valt te lezen in het Evangelie: “Maar Heer,’ zei Tomas, `we weten niet eens waar U heen gaat; hoe zou de weg ons dan bekend kunnen zijn?” Jezus antwoordde: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader. Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn Vader leren kennen. Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.”

De leerperiode, zoals die is bedoeld met de tijd tussen Pasen en Pinksteren laat ons steeds in de verhalen zien waarvoor deze tijd is bedoeld: om te leren en te geloven in de verrezen Heer, om uiteindelijk te eindigen in een glorieuze finish op het Pinksterfeest met de opdracht: en nu de puntjes op de i…. geen angst meer, ga naar buiten en verspreid de leer en het gedachtengoed van Jezus. Alhoewel Pasen terecht het allerbelangrijkste feest is in onze christelijke traditie, voel ik zelf altijd meer bij het Pinksterfeest: Gooi open die luiken, niet alleen van je huis, maar ook van je hart! Breng hetgeen je hebt geleerd in praktijk. Fysiek is het natuurlijk nog steeds niet mogelijk om letterlijk alle luiken open te gooien, maar op afstand kan er heel veel.

De bloemist, de banketbakker, Post.nl en KPN en zullen dit weekend waarschijnlijk handen te kort komen om aan alle opdrachten te kunnen voldoen. Veel moeders zullen vandaag op afstand worden toegezongen en veel kleinkinderen zullen alle knuffels opsparen om ze eindelijk eens op ‘n dag weer aan oma te kunnen geven.

In de evangelielezing werd ik geraakt door wat Jezus zegt tegen zijn leerlingen op de vraag waar ze Hem kunnen vinden: “Waar Ik ben zullen jullie ook zijn”. Hoe vaak voelen we niet dat iemand die fysiek niet meer bij ons is, nog heel erg aanwezig is in ons leven, in ons doen en laten en zó in ons voortleeft? Nog steeds, na ruim 10 jaar fysiek niet meer bij ons, vraag ik mijn moeder om raad en geloof het maar of niet: die raad komt altijd. Waarschijnlijk heeft ze ons veel meegegeven wat zich in mijn onderbewuste schuilhoudt en weer naar boven komt als ik haar om raad vraag. Ik herken haar op dat moment, zoals de Emmaüsgangers Jezus ook herkenden bij het breken van het brood.
Mooie moederdaglezingen dus vandaag, alhoewel vaders natuurlijk ook heel goed kunnen moederen, en mensen zonder kinderen veel moederlijke eigenschappen kunnen hebben als verzorger en mantelzorger, trooster bij verdriet, hulpverlener aan vluchtelingen, of zomaar in stilte als schouder voor iemand in nood.

Omdat we in deze meimaand extra steun en kracht vragen aan Maria, eindig ik met een ode aan haar, de moeder aller moeders:

Maria leeft in elke vrouw,
in elke mens,
die om het even waar,
wordt vergeten en over het hoofd gezien.

Maria leeft in elke vrouw,
in elke mens,
van wie niemand iets verwacht.

Maria leeft in elke mens,
die niet berust bij minachting of onmacht,
maar die - tenminste bij zichzelf -
de hoop wakker houdt
dat ook een neergeslagen mens
ooit rechtop zal lopen.

Maria leeft in elke mens,
die weigert te verlammen in de angst
en durft te geloven in dat woord:
“vrees niet”,
want met jou wil God iets nieuws beginnen.
Ieder mens kan in zijn/haar leven
de kiem dragen van een nieuwe toekomst.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat God bij ons is,
zoals een vader die opkomt voor zijn kinderen,
zoals een moeder die zorg en liefde schenkt
en dat Hij wil dat niemand te kort komt.

Ik geloof dat God bij iedere mens is,
vooral bij de mens die zwak is en kwetsbaar,
bij de mens die lijdt en achtergesteld wordt
en dat Hij wil dat iedere mens gelukkig kan leven.

Ik geloof dat God is als een Herder die om ons geeft,
die ons blijft zoeken,
die zorg heeft om het heil van elke mens.

Ik geloof dat wij Gods liefde mochten leren kennen
dankzij zijn Zoon, Jezus Christus,
die mens met de mensen is geworden.

Ik geloof dat God ons hoop geeft,
dat Hij ook de toekomst is,
dat zijn Liefde sterker is dan onrecht en dood.

Ik geloof dat Gods Geest ook vandaag nog met ons meebouwt
aan een nieuwe hemel, een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen. Amen.

How great Thou art

https://www.youtube.com/watch?v=dBLRsUMtuFQ

O Lord my God, When I in awesome wonder,
consider all the worlds Thy Hands have made;
I see the stars, I hear the rolling thunder,
thy power throughout the universe displayed.

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
how great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
how great Thou art, How great Thou art!

And when I think, that God, His Son not sparing;
sent Him to die, I scarce can take it in;
that on the Cross, my burden gladly bearing,
He bled and died to take away my sin.

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
how great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
how great Thou art, How great Thou art!

When Christ shall come, with shout of acclamation,
and take me home, what joy shall fill my heart.
Then I shall bow, in humble adoration,
and then proclaim: "My God, how great Thou art!"

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
how great Thou art, How great Thou art.
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee,
how great Thou art, How great Thou art!

Hoe groot zijt Gij    (Vertaling)
O Heer mijn God, wanneer ik in eerbiedige verwondering,
alle werelden beschouw die Uw handen hebben gewrocht,
dan zie ik de sterren, hoor de rollende donder,
uw macht door gans het universum weergegeven

Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.

Wanneer ik overdenk hoe God die Zijn Zoon niet spaarde,
Hem sterven liet, dan kan ik het nauwelijks bevatten;
dat Hij, graag mijn last dragende, aan het Kruis verbloedde
en stierf om mijn zonden weg te nemen.

Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.

Komt Christus ooit, luid toegejuicht, en mij naar huis brengt
met welk een vreugde zal dan mijn hart vervuld zijn.
Dan zal ik buigen, in nederige aanbidding
en dan verkondigen: "Mijn God, hoe groot zijt Gij!"

Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.
Dan zingt mijn ziel, Mijn Redder God, tot U,
hoe groot Gij zijt, hoe groot Gij zijt.

Voorbeden

Met onze ‘menselijke’ ogen zien we God niet zoals we andere mensen of dingen zien.
Hem ‘doorgronden’ lukt ons al helemaal niet en daarom durven we, als het moeilijk is,
nogal eens te twijfelen aan zijn liefde en zijn nabijheid.  Daarom durven we bidden:

-Bidden wij voor mensen
die door verdriet en zorgen zo vertwijfeld zijn geraakt dat ze
Gods nabijheid niet meer voelen.
Laat ons bidden…Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

-Bidden wij voor alle mensen
die onder onderdrukking en ongerechtigheid moeten leven.
Sta hen bij, geef hun hoop, geef hun leven.
Laat ons bidden… Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

-Voor alle moeders, maar ook vaders,
die zich met blijvende liefde inzetten voor hun gezinnen;
die steeds het beste van zichzelf proberen te geven;
dat zij waardering ontvangen om wat zij voor hun huisgenoten betekenen;
dat al hun werk aan het gezin ten goede mag komen.

Laat ons bidden….Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

-Voor allen, die zich geroepen voelen tot een kerkelijk ambt,
of als vrijwilliger de kerk, onze parochie, willen dienen;
of tot welk ander beroep of taak dan ook in onze samenleving;
dat zij leiders mogen ontmoeten die het enthousiasme in hen blijven voeden
en hen met dank en aandacht ondersteunen in het verwezenlijken van hun idealen.

Laat ons bidden…. Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

-Bidden wij voor onszelf:
dat wij – ondanks alle teleurstellingen –onze verantwoordelijkheid zullen opnemen
en al wie zwak en weerloos, klein en kwetsbaar is, niet aan de kant schuiven.
Laat ons bidden…Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Liefdevolle God, U weet hoezeer wij hopen op een wereld waarin voor iedereen een volwaardige plaats is. Verhoor onze gebeden en geef ons de kracht en de moed om in te gaan op uw oproep tot wederzijds respect, tot naastenliefde: ‘Heb je naaste lief gelijk jezelf’. Dat vragen wij u door Jezus uw Zoon, opgestaan uit de dood. Hij, die bij ons is en met ons gaat, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Communiegebed

Wij missen het om samen aan tafel te gaan
en samen het brood van de Heer te eten.
Toch willen wij God danken voor al die keren
dat wij wél konden delen van zijn heilig brood.
Gezegend bent U, God, begin en einde,
bron van liefde en vreugde.
Wij danken U omdat U altijd weer bij ons bent
door het werk van uw handen.

U geeft ons brood om van te leven,
U geeft ons mensen die om ons geven,
in een wereld waarin wij voor elkaar liefde en vreugde mogen zijn.
U geeft ons ook uw zoon Jezus Christus.
Midden onder ons heeft Hij geleefd.
Hij was mens voor anderen: ten volle een bewogen mens.
Hij nodigt ons vandaag uit om zoals Hij,
in beweging te komen en er voor mensen te zijn,
helaas niet in omarming, maar door onze gedachten en gebeden.

Bij Hem voelde iedereen zich aanvaard,
daarom durven wij vandaag tot U te bidden:
wees met ons, uw kerk van bewogen mensen
onderweg in deze vandaag zo onzekere wereld.
Draag zorg voor allen die belast zijn en laat geen mens
verloren gaan die met een oprecht hart naar U op zoek is.

Ontvang ons met liefde in uw huis zodra daartoe de deuren weer open gaan.
Help ons uw Zoon na te volgen in het delen van onze tijd en ons bezit,
in onze aandacht en betrokkenheid, rijkelijk en mild aan iedereen toegekend.
Leer ons niemand te kwetsen, geef dat wij niemand uitsluiten
en dat er ruimte mag zijn voor iedereen.

Dan alleen zullen wij kunnen geloven
dat Jezus in ons midden is en dat Hij bij ons blijft. Amen.

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen.

Ave Maria

https://www.youtube.com/watch?v=H6HF9ra2FJM

Slottekst

Maria, jij bent de eerste gelovige die de weg naar het Koninkrijk volbracht heeft.
Jij kent de omwegen van de lange weg die loopt van de aarzeling naar de tenhemelopneming, langs Bethlehem en Nazareth, langs Jeruzalem en de Calvarieberg.
Je hebt je tegen alle stenen gestoten die een moeder op haar weg kan tegenkomen, tot de grafsteen van vrijdagavond en de weggerolde steen op paasmorgen toe.
Jij die in de stilte van je liefde de haastige stap van je Zoon bent gevolgd, die ongeduldig was om het Goede Nieuws te verkondigen.
Maria van de paden en de wegen, wees de onvermoeibare tochtgenote op mijn pelgrimstochten. Wees het luisterend oor als ik ontmoedigd ben. Wees de zachte vlam in mijn donkere nachten. Wees de trouwe ster die mijn stappen richt.
Maria van de bronnen en de fonteinen, laaf mijn hart als het verdroogd is door eenzaamheid, verkwik mijn lichaam, gespannen door onrust en zorgen, verfris mijn gezicht, gerimpeld door lijden, was mijn handen, vuil van de werken zonder vreugde.
Maria van de stopplaatsen en de heiligdommen, wees bij mij wanneer ik feesten vier, geef meer glans aan mijn lach en meer licht aan mijn ogen. Richt mijn ogen op jouw Zoon die altijd tot mij komt, keer mijn gezicht naar mijn broeders en zusters, ver weg en dichtbij, de kleinen, de armen, hen die de Vader in het hiernamaals met gaven overstelpt.
Maria, wij bidden je, bid met ons:

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Ga met God en Hij zal met je zijn

https://www.youtube.com/watch?v=iI5U8h47aTo

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenwens                                                                                                 

God, zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de Bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen ons om de ander tot zegen te zijn!
O God, zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn,
wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij,
van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Amen.

rozen.jpgWe wensen u een fijne zondag,
de moeders een liefdevolle dag
en blijf allen gezond!

https://www.youtube.com/watch?v=NlprozGcs80

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952