Vieringteksten 19 april 2020

Digitale DOP viering
Parochie St. Franciscus Xaverius Enkhuizen 19 april 2020
2e zondag van Pasen 2020

"Geloven zonder te zien is het ware geloof!"

Geloven zonder te zien is het ware geloof!

Vrede zij met u!
Jij met je zoeken en twijfelen.
Jij, Thomas, ook Didymus, Tweeling genoemd,
want je schippert tussen ‘wel willen geloven’
en ‘niet kunnen geloven’,
tussen ‘eerst zien en daarna geloven’
en ‘geloven zonder te zien’.

*-*-*-*-*-*-*-*
Openingslied: Ik weet dat mijn Verlosser leeft

https://kerkliedwiki.nl/Ik_weet,_dat_mijn_Verlosser_leeft

Welkom

Welkom u lezers van deze eerste viering sinds
de herdenking van de verrijzenis van de Heer.
Moge Hij onze deelname aan deze viering zegenen:
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Inleiding

De gebeurtenissen bij het graf zijn achter de rug. Jezus is reeds verschenen aan enkele vrouwen.
Maar voor de leerlingen is het nog steeds geen Pasen geweest. Hun Paasfeest speelt zich af ná Pasen, vandaag dus, wanneer de verrezen Heer bij hen binnenkomt, ondanks alle sloten op deuren en vensters.

Ook wij kunnen ons afvragen in hoeverre Pasen niet alleen verleden zondag, maar elke dag van de week werkelijkheid was is geworden in ons persoonlijk leven. Want het zou ook zomaar kunnen dat het geloof in de opstanding van Christus, het Paasfeest, verdrongen is door onze terechte zorgen om het nog steeds ronddwalende Coronavirus. Mocht dat zo zijn, dan willen we bij het begin van deze viering God hiervoor om vergeving te vragen.

Vergevingsmoment

Geloof blijft niet overeind uit zichzelf.
We dienen er aandacht en zorg aan te besteden.
Daarin schieten we wel eens tekort. Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Geloof valt niet zomaar uit de hemel.
Mensen moeten het aan elkaar doorgeven in woord en daad.
Daarin schieten we wel eens tekort. Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

We mogen ons geloven niet afhankelijk maken
van allerlei voorwaarden en zekerheden.
Het vraagt om onvoorwaardelijk vertrouwen.
Daarin schieten we wel eens tekort. Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Bidden wij:
Goede God, U die mensen ooit bewogen hebt om in de geest
van Jezus één gemeenschap te vormen.
Breng ons weer bij elkaar zodat wij in elkaars ogen uw vrede kunnen zien, uw vrede kunnen ontmoeten.
Maak Jezus' droom waar in ons midden, dat wij liefde en leven van harte met elkaar willen delen. Dat wij geloven en erop mogen vertrouwen Hem en elkaar weer terug te zien. Amen.

Lied: Zal ik jou nog zien?

https://www.youtube.com/watch?v=vL131XoLw_4&list=RDvL131XoLw_4&index=1

Eerste lezing (Hand. 2, 42-47)

De eerste Christenen legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, en bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven. Bleven ijverig in het breken van het brood en ijverig in het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden vele wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en de opbrengst onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel. Ze braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart,
loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.
Tot zover deze lezing     -    Wij danken God

Alleluia.

Omdat jij Mij gezien hebt, Tomas, geloof je, zegt de Heer.
Maar zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Alleluia.
Lied: Allejujah
https://www.youtube.com/watch?v=O6g8kkx7C-c

Evangelielezing (Joh. 20,19-31)

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.

De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Een van de twaalf, Thomas, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden. 'Ik wens jullie vrede’ zei Hij, en daarna richtte hij zich tot Thomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Thomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Tot zover deze lezing     -    Wij danken God

Overweging

De hele octaaf van Pasen tot en met vandaag, Beloken Pasen, is liturgisch gezien één groot feest, één groot Pasen. Maar wij hebben ook in deze Paastijd helaas vooral andere zorgen aan ons hoofd. Andere zorgen die ons echter niet mogen en hoeven te beletten de vreugde van het Paasfeest te blijven beleven. Want ook vandaag ademt de liturgie de vreugde om de verrijzenis: De Heer is verrezen. Ook al was er die ongelovige Thomas. En zijn er onder ons vandaag mogelijk veel van die Thomassen! Maar we zien vandaag in het evangelie naast de vreugde van deze Paasperiode ook veel emotie doorklinken. We komen deze zondag zo’n beetje alle menselijke gevoelens tegen die we ons maar kunnen bedenken. De volgelingen van Jezus hebben het niet meer als ze bijeen zitten en zich afvragen wat er toch met hun Heer is gebeurd.

Allemaal heel menselijke gevoelens en zo herkenbaar voor ons. Zit je in de put, ben je ontmoedigd of bang, of ben je verdrietig, voel jij je alleen? Het overkomt ons allemaal en is niet vreemd. En zeker is dat ook vooral in deze tijd niet zo vreemd. Maar luister en houd in gedachten dan ook het antwoord van Jezus. Zijn Paaswens klinkt deze week keer op keer: “Vrede zij U” en: “Wees niet bevreesd, wees niet bang”. Dat antwoord hoorden de vrouwen ook toen zij in hun gedachten een  tuinman zagen, maar Jezus zich hierin openbaarde en ze kregen daarbij nog de opdracht om het nieuws aan de leerlingen te brengen. Zo zal het ook voor ons zijn.

Ben je angstig of ontmoedigd, verdrietig? Doe als die vrouwen die Hem vastpakten en Hem aanbaden. Hij is, hoe frappant ook deze dagen, zo ongeveer de enige bij wie je héél dichtbij mag komen! Nee, bij Hem geen 1,5m afstand, zelfs niet, juist niet als je hoest of koorts hebt; het virus onder je leden hebt of anderszins ziek bent. Vertrouw op Hem. Wees positief, hoe moeilijk soms misschien ook. Geef concreet gestalte aan zijn opdracht: “Heb je naaste lief gelijk jezelf!” Want hetgeen je voor een ander doet, zoals een woord van geloof, een daad van liefde, een luisterend oor, ook door de telefoon of videocall, elke daad van liefde zal ook je eigen pijn genezen. Amen.

Lied: Geloof in mij

https://www.youtube.com/watch?v=Jx84UGhaYMw&list=RDvL131XoLw_4&index=6

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God.
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.

Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elk mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.

Ik geloof in die mens die wij kennen als
zoon van mensen en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.

Ik geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven niet zal eindigen
in het zinloze niets, maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Lied: You never walk alone

https://www.youtube.com/watch?v=0mQQ_PtNQXU

Voorbeden

– Bidden wij voor allen die, in zichzelf gevangen,
zweren bij wat oud en vertrouwd is.
Voor allen die hun deuren angstvallig gesloten houden,
niet alleen nu voor het kwade virus,
maar voor alles wat vreemd en nieuw is.
Dat de verrezen Heer ook voor hen een woord van vrede heeft.
Laat ons bidden…

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

– Bidden wij voor allen die, door twijfel overmand,
het goede nieuws niet meer tot zich durven toelaten.
Voor allen die hun geloof verloren hebben
en slechts met heimwee kunnen terugdenken
aan het houvast dat het geloof hun vroeger gaf.
Dat de verrezen Heer ook voor hen een woord van vrede heeft.
Laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

– Bidden wij voor allen die niet vluchten

in verstrooiing en oppervlakkigheid.
Voor allen die open in het leven staan
en op zoek blijven gaan naar de zin van het bestaan.
Dat de verrezen Heer ook voor hen een woord van vrede heeft.
Laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

– Bidden wij voor onszelf.
Dat wij zelf mensen van verrijzenis mogen zijn,
die – in woord en daad – getuigen van het leven
en ervoor opkomen overal waar het wordt bedreigd.
Dat de verrezen Heer ook voor hen een woord van vrede heeft.
Laat ons bidden…
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Bidden en denken wij aan allen die deze zondag in
onze gebeden zijn aanbevolen.
En denken wij daarbij in het bijzonder ook aan hen die onlangs
door het Coronavirus overleden zijn.
Dat zij rusten in Gods vrede.

Levende God, wij danken U voor de tekenen
waarmee U ons geloof te hulp komt.
Wij bidden U dat wijzelf zulke tekenen en zulke mensen mogen
zijn waarin U zich openbaart tot een opbouw met menselijk maat
van onze samenleving.
Amen.

Lied: Ave Maria

https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY

Communiegebed

God, samen aan tafel gaan, hetzelfde brood eten,
is zeggen dat we bij elkaar horen
en het willen opnemen voor elkaar.
Zo kan Jezus, telkens weer, als bevrijder verrijzen,
en ons oproepen om in zijn Geest met elkaar om te gaan,
en ons in te zetten om anderen te helpen tot opstanding te komen.

Bidden wij,
open ons hart voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen, opdat wij het zoeken van mensen zullen zien,
open onze oren, opdat wij het verhaal van mensen zullen horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen, voor hen die naast ons staan en ons bemoedigen.
God van leven, zoals ooit de vroegste Christenen
zijn wij hier nu verzameld rondom uw tafel.
Geef dat ook wij mogen eten van uw gebroken brood
in blijdschap en eenvoud van hart. Amen.

Onze Vader: 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.  Amen.

Vredeswens

Het leven gaat verder.
Goede Vrijdag was niet het einde.
Zelfs Pasen was niet het einde.
‘Ga op weg, met vrede voor mensen wereldwijd,’
sprak Jezus tot zijn vrienden.
Zijn woorden van toen
worden vandaag aan ons toevertrouwd.
In de vrede die Hij ons toewenst,
mogen wij hier en nu met handenvol delen
en ze verder uitdragen
naar velen om ons heen.
Wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Uitnodiging tot de communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Mogen ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Vrede, kom aan tafel want ik breek Mijzelf tot voedsel voor jullie.’

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.

Lied: Ubi Caritas et Amor

https://youtu.be/2-LQve92U1o

Slotgebed

God, bron van ons leven, ook vandaag nog leeft het geloof
van dat handjevol mensen verder.
Maak van ons mensen, die op dezelfde manier
de handen in elkaar slaan en samen op weg gaan.
Mensen die vertrouwen, ook al weten we niet altijd
waarheen we op weg zijn.
Mensen die delen met elkaar.
Mensen die de droom van Jezus blijven wakker houden.
Mensen die zich blijven laven aan de Bron van alle liefde.
Amen.

Slotlied: The Lords Prayer

https://www.youtube.com/watch?v=aEplqV0scyo

Zending en zegen

Vroege Christenen maakten indruk door een levensstijl die Jezus hun had voorgeleefd. Een levensstijl van vriendschap en vrede, van gedeeld brood en gedeelde levensvreugde.
Dat die levensstijl ook de onze mag worden. Dat mogen wij elkaar toewensen en daartoe vragen wij Gods zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Orgelmuziek bij de Gedachte:

https://kerkliedwiki.nl/Nu_triomfeert_de_Zoon_van_God

Gedachte

Met een handvol kleine, zwakke, machteloze men­sen is het ooit begonnen.
Vanuit hun onmacht, hun angst en ontgoocheling hebben zij de handen in elkaar geslagen,
en zijn ze op weg gegaan.
Waarheen? Ze wisten het zelf niet. Ze zouden wel zien…
Ze deelden wat ze hadden, brood en wijn, huis en goed. Uit het samen bidden putten zij de kracht
om te blijven doorgaan en hielden ze de droom wakker die Jezus in hen gewekt had.
Vanuit deze verbondenheid zetten ze de kleine dagelijkse stappen die haalbaar waren. En dat was heel wat.
Zo groeide ook toen nieuw leven in een sterven­de wereld. Waarom zou dat nu niet kunnen? Waarom zou uit deze corona crisis niet een nieuwe wereld kunnen ontstaan? Een wereld met hernieuwde aandacht voor de zwakken, aandacht voor de armen, de verstotenen. Ook al zien we het nog niet zitten, laten we er wel in geloven dat het kan.
“WE CAN DO IT”

Vrij naar Carlos Desoete

De DOP werkgroep Enkhuizen wenst u een mooie zondag!

Niet kunnen zien en toch geloven in muziek.
Andrea Boccelli zingt voor u: ‘Amazing Grace’
Music for hope in these days

https://www.youtube.com/watch?v=bpXwOSHTwsY


Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952