Teksten en muziek Paasviering

Ook de vieringen van Pasen gaan dit jaar helaas niet door. Gérard Urselmann en Gré Gobes van de DOPwerkgroep hebben toch een mooie viering voor ons samengesteld mét hierin links naar muziekstukken die u tussendoor kunt beluisteren. Gérard en Gré, hartelijk dank voor jullie werk aan deze mooie viering.
(Er is nu ook een overweging toegevoegd)

Paasviering 12 april 2020

 Vidi aquam

https://www.youtube.com/watch?v=7JN9Sdv_uXQ 

Vidi aquam egredientem de templo,
a latere dextro, alleluia:
et omnes, ad quos pervenit aqua ista,
salvi facti sunt, et dicent, alleluia, alleluia.
Confitemini Domino quoniam bonus:
Quoniam in saeculum misericordia eius.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula sæculorum. Amen.

Welkom

Hartelijk welkom langs de digitale weg op dit hoogfeest van Pasen.
Een feest dat, ondanks alles, vreugde uitstraalt.
Want vandaag vieren we dat God ons door Jezus heeft laten zien
dat het leven sterker is dan de dood, dat de liefde het kwaad overwint.
Omdat ons verstand dat niet zomaar kan vatten
zullen we ons in deze viering laten meenemen
door eeuwenoude geloofsverhalen en sterke symbolen.
We vernieuwen onze doopbeloften om
de oude mens achter ons te laten en nieuwe mensen te worden. 

De lockdown

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood

Maar, ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht daar niet langer stijf staat van de smog,
maar blauw en grijs en helder is.

Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen over de lege pleinen
en hun ramen openhouden, zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Afgelopen week was een mij onbekende jonge vrouw druk bezig om in de buurt
flyers te verspreiden met haar telefoonnummer,
zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen.

Vandaag bieden veel kerken, synagoges, moskeeën en tempels onderdak
en daarmee een moment van stilte aan zoekende, onzekere, dakloze,
zieke en vermoeide mensen.
Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen
en terug te kijken op eigen doen en handelen.
Over de hele wereld kijken mensen
op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen
ontvankelijk voor een nieuwe werkelijkheid,
voor hoe groot we eigenlijk zijn

en hoe klein onze feitelijke controle is
over wat er werkelijk toe doet. Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:
Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Word je bewust van de keuzes die je maakt
voor je leven nu, vandaag. Haal adem!

Hoor, achter het fabriekslawaai van je paniek,
zijn de vogels weer aan het zingen,
klaart de hemel op,
is de lente in zicht.

En altijd worden we omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel.
En al ben je niet in staat
om de ander over het lege plein aan te raken: Zing.

(Vrij naar de Ierse Franciscaner broeder
Richard Hendrick, OFM, 13 maart 2020)

Openingswoord

Pasen is het vieren van een begin van nieuw leven.
Het is het einde van een lange weg, een weg van veertig dagen.
We steken een grens over: de grens van dood naar leven,
de grens van de woestijn naar het Beloofde Land,
de grens van de koude winter naar de ontluikende lente,
de grens van wanhoop naar geloof op een corona vrije toekomst.

Wij beseffen dat Pasen meer betekent
dan louter een herinnering aan Jezus’ verrijzenis.
Ook wij willen een stukje verrijzenis meemaken
in ons eigen leven en in het leven van anderen.
De steen wegrollen voor ons eigen graf

en voor het graf van anderen.
Wij moeten weg uit het graf van onze zwakheid
en geloven in de trouw van onze God
die toekomst aanreikt, ook al lijkt het nu zo fout te gaan.
Wij moeten weg uit het graf van de ego-tripperij; ikke-ikke en….
en kiezen voor een dienstbaar leven,
het leven dat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Daartoe bidden we tot de Verrezene:
geef ons de kracht om te verrijzen uit ons graf.

Vergevingsmoment

– Als we geloven dat een glimlach sterker is dan een wapen,
als we geloven in de kracht van een opgestoken hand,
als we geloven dat wat mensen bijeenbrengt belangrijker is
dan wat ze verdeelt, dan pas worden wij paasmensen.
Maar daarin schieten we tekort en bidden:
Heer, ontferm U over ons.

– Als we de andere bekijken met vriendschap en respect,
als we ermee akkoord gaan
dat wij de eerste stap moeten zetten en niet de ander,
als we vreugde vinden in de vreugde van onze buur,
als de ongerechtigheid tegen een ander ons evenzeer beroert
als het onrecht tegen onszelf, dan pas worden wij paasmensen.
Maar daarin schieten we tekort en bidden:
Heer, ontferm U over ons.

– Als we de kant kiezen van de kleine en de zwakke,
als we geloven dat de liefde de enige kracht is,
als we geloven dat vrede mogelijk is, dan pas worden wij paasmensen.
Als dat ons niet lukt, ondanks onze goede wil, bidden wij u:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die Jezus op de derde dag deed opstaan,
ons nu oprichten uit onze zwakheid,
zodat we onze weg door dit leven hoopvol kunnen voortzetten
en eenmaal mogen thuiskomen in zijn eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.


Gloria uit der Turmbläser Messe (Fridolin Limbacher) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5_JYCrbvhU

Kyrië uit der Turmbläser Messe (Fridolin Limbacher) 

https://www.youtube.com/watch?v=sE42tgaScSk

Eerste lezing (Hand. 34a.37-43)

Petrus begon te spreken. Hij zei: Jullie weten wat er in ons land gebeurd is. Het begon met Johannes de doper die de mensen liet dopen. Daarna trad Jezus van Nazaret in Galilea op. God heeft Hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Overal waar Hij kwam, deed Hij goede dingen. Hij genas alle mensen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem. Wij hebben dat gezien en vertellen nu alles wat Hij in het land en in Jeruzalem gedaan heeft. Wij spreken ook over zijn dood op een kruis. Maar God liet Hem op de derde dag verrijzen en verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan getuigen die God tevoren had uitgekozen. Dat waren wij, die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij vroeg ons om het volk te zeggen dat Hij door God werd aangesteld om te oordelen over de levenden en de doden. Alle profeten spraken over Jezus. Als jullie in Hem geloven, zullen jullie zonden vergeven worden.”

Het licht verdwijnt de duisternis.

Het licht verdrijft de duisternis, alleluia
omdat de Heer verrezen is; alleluia.
Hij is het eeuwig levend Woord, alleluia
en Hij verlicht wie Hem behoort, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

De waarheid leeft en sterft niet meer; alleluia,
voorgoed verrezen is de Heer; alleluia.
Wie zich aan Hem heeft toegewijd, alleluia.
Hij leeft door Hem in eeuwigheid, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

O Heer, met Pasen opgestaan, alleluia.
Leer ons de weg, door U gegaan; alleluia.
En toon ons in het eeuwig licht, alleluia,
De luister van uw aangezicht! Alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Evangelie (Joh. 20, 1-9)

Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.  IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. “Ze hebben de Heer uit het graf gehaald”, zei ze. “Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!”
Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. IJlings liepen de twee er samen naar toe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan. Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.

Acclamatie

Gelukkig die het woord hoort en het beleeft.
Gelukkig is die mens, Heer Jezus, wij danken U. 

Overweging

Beste mensen.
Gisteravond werd in de Paaswake de nieuwe Paaskaars ontstoken, gedompeld in het nieuwe frisse gewijde water. En werden de toeschouwers digitaal besprenkeld met dit levend brengende water.
Hedenmorgen, bij aanvang van onze Paasviering, werd gezongen: “Vidi aquam, egredientem de templo a latere dextro, alleluia; et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti sunt.” In het Nederlands: “Ik zag water stromen uit de tempel; van de kant van de rechterzijde, alleluia; en allen die van dit water hebben genomen zijn bevrijd van alle kwaad.

Pasen is in onze Christelijke beleving het begin van een nieuwe tijd, door Hem bevrijd van alle kwaad.
De boodschap dat Gods liefde voor de mens sterker is dan de dood, dat Licht de duisternis overwint.
Maar onze gedachten zijn -ook op deze Paasdag- misschien sterker bij het verlangen naar een nieuwe tijd ná dit door het Coronavirus gedicteerde leven van alledag. Naar een nieuwe tijd dat we niet meer (zoals de apostelen na de kruisdood van Christus) verwarrend, beangstigend, onzeker en neergeslagen thuis zitten.
Zij zaten vol vragen:
WAAROM HIJ? HOEZO? WAAROM HEEFT HIJ ONS VERLATEN?
En deze weken (of nog maanden?) ook wij. Misschien niet zo neergeslagen (nog niet?!).
Maar mogelijk ook wel met vragen als:
WAAROM? HOEZO? HEEFT HIJ ONS NU VERLATEN??

Want toeval of niet, deze afgelopen vastentijd (traditioneel een tijd van inkeer, van nadenken over je leven, over je houding t.o.v. anderen, van reflectie op je leven van het afgelopen jaar) valt in dit jaar 2020 nagenoeg samen met deze felle periode, deze felle aanval van een onzichtbare vijand. Een periode waarin we nu noodgedwongen rust moeten nemen en kunnen nadenken over ons bestaan, nadenken hoe we verder willen. En dit jaar dus niet alleen nu na de vastenperiode, niet alleen na vandaag met het Paasfeest, het feest van de opstanding van Christus uit het graf, maar nadenken hoe we verder willen nadat het Coronavirus ten grave is gedragen.

Want stel dat Jezus geen drie dagen geleden overleden was, maar 30 x 3 dagen geleden. Hoe zou Hij nu dan bij zijn opstanding de wereld hebben gezien? Hoe zou hij bijvoorbeeld ons land hebben ervaren?
90 Dagen geleden was bij zeer velen nog sprake van een gehaast leven, alles moest sneller, hoger, langer, mooier enz.. De politiek van de economie vierde hoogtij. Iedereen die niet in dat rennen mee kon of niet mee wilde, telde niet meer mee en werd vaak ook nog onderbetaald. Oog en waardering voor de verzorgende sector bestond nauwelijks. Solidariteit en saamhorigheid waren woorden die niet behoorden tot het overgrote deel van de politieke wereld. En ook onderlinge verbondenheid tussen de mensen was veelal ver te zoeken. Illegale werkers uit bijv. Brazilië mogen niet in dit land verblijven, het was dus strafbaar, maar ze hielpen wel een booming economie te blijven groeien. Alleen nu er geen werk meer voor ze is worden ze als een last ervaren, worden ze het land uitgevlogen, letterlijk, terug naar Brazilië.

Wat zou Jezus verbaasd hebben rondgekeken in dit land waar plots de woorden WE “MOETEN HET SAMEN DOEN” elke dag enkele keren door de ether schallen. Waar de woorden “OMKIJKEN NAAR ELKAAR” een nieuwe betekenis hebben gekregen. Hij zou waarschijnlijk denken: “Dat heb ik ze 2000 jaar geleden toch al verteld, toch al voorgedaan. Heb ik mij daarvoor aan het kruis laten slaan?
Maar nee, Hij is geen 90 dagen geleden gestorven, maar bijna twee eeuwen terug. Gestorven aan hetzelfde kruis waar in deze eeuw velen onder gebukt gaan door de onderwaardering, zo niet minachting voor hun werk, voor hun bestaan.
Maar zijn kruis is een kruis van bevrijding. Dat kruis en zijn opstanding uit het graf geeft ons ook in deze verwarrende, beangstigende en onzekere periode uitzicht en hoop op een nieuw bestaan. Geeft ruimte om wat ons knelt van ons af te gooien.

Pasen is het vieren van een begin van nieuw leven.
Lang heeft Hij niet geleefd, amper 33 jaar zo we allen uit overlevering weten.
Hij stierf een afzichtelijke dood aan het kruis, in de steek gelaten door bijna al zijn vrienden. Maar op de daaropvolgende frisse vroege ochtend was de steen voor het graf weggerold. Jezus was niet dood, maar leefde!
Zijn vrienden konden het eerst niet geloven. Pas toen zij Hem enkele weken later ontmoet hadden, in gezelschap van de twee Emmausgangers, wisten ze het: Ja, Hij is het die nu het brood breekt, Hij is werkelijk verrezen! Dat te weten bemoedigde hen, maakte nieuwe mensen van hen.

Wij ervaren dagelijks hoe klein en kwetsbaar we zijn, hoe hard het leven is voor velen. Zeker nu in deze tijd waar velen onder het kruis van het Coronavirus gebukt gaan. Toch mogen wij aan elkaar blijven getuigen van een zekerheid die dieper is dan al onze onzekerheden en angsten: Christus is voor ons, is ook voor mij verrezen. Zijn liefde behoort ons altijd toe.

Zijn wij soms ook niet zoals Maria Magdalena, Maria uit Magdala. In Magdala had zij een ontmoeting met Jezus. Zij was gekker dan gek en leek wel door de duivel bezeten. Wij zouden het vandaag de dag misschien een zeer ernstige vorm van een posttraumatische stress stoornis noemen. En zie, Jezus had medelijden met haar gehad en genas haar. En vanaf dat moment was zij onafscheidelijk van Hem, kon Hem niet loslaten en ging zij mee de lange weg van het kruis. En zorgde als een goede vriendin dat zijn lichaam werd afgelegd en in een fatsoenlijk graf werd geplaatst. En de volgende morgen, het was nog donker, trok haar gevoel, schreeuwde haar gevoel haar naar het graf toe. U kent dat gevoel misschien wel, even naar het graf van een geliefde, even -ook in deze tijd- naar de kerk toe voor een kaarsje, even ook tegen Hem aanleunen om jouw verdriet en/of je dankbaarheid de ruimte te geven.

Ook wij zitten misschien nog steeds te treuren bij een leeg graf. En ieder van ons kan wel een keuze maken uit figuurlijke graven zoals: het graf van tegenslagen, van diepe verdriet en ontgoochelingen; het graf van een ouderdom zonder perspectief, van relaties die ons hebben gekwetst; het graf van onze persoonlijke dogma’s en illusies; of het graf van onze samenleving die nauwelijks nog de zoen van de verzoening kent, waarin de warmte van de menselijke nabijheid het moet afleggen tegen najagen van geld en macht en tegen de kilte van het individualisme.
Of, o wonder, zal onze opstanding uit het Coronavirus een werkelijke bevrijding zijn uit die kilte van de economie en zelfverheerlijking die we zo vaak aantreffen??

Ben je angstig? Het zij zo. Heb je twijfels? Dan is het maar zo. Maar… in Godsnaam, ga op weg, probeer het! En laat je figuurlijk en straks weer letterlijk (hoop ik) aan de hand meenemen door anderen, want we zijn met velen! Ja, ook straks moeten we het samen doen, we moeten het samen blijven doen en aan elkaar blijven denken! En toch nog angstig?? Zet weg nu die angst, vrees niet meer: Hij is voor ons uit de dood opgestaan, Hij heeft voor ons het kwade overwonnen.
Dus sluit ik af met een variant op dat mooie indringende lied van Guus Meeuwis:
Geef Hem je angst, Hij geeft je er hoop voor terug.
Geef Hem je duisternis, Hij geeft je het licht terug.
Zolang jij Hem vast houdt, gaat Hij heus wel de weg met jou.
Amen.

 

Geloofsbelijdenis

Op deze Paasdag willen wij samen als gelovige mensen ons geloof belijden.

Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij beeld van God.
Wij geloven in Hem als iemand
die zijn leven deelde met de minsten tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan ons.
Zo is Hij levend gebleven onder ons tot op de dag van vandaag.

Wij geloven in Gods Geest, die ons met warmte bezielt
en ons aanzet tot handelen naar Jezus’ woord en daad.

Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen Kerk hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht, om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand.
Amen.

Voorbeden

Goede God,
In deze tijd van corona besmettingen bidden wij U en smeken U:
Wees mensen nabij die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen,
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.
Laat ons bidden,
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

Wij bidden voor de mensen,
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.
Laat ons bidden,
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

Wij bidden voor de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging,
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet gaan worden.
Laat ons bidden,
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

Wij bidden dat u onze onrust, onze onzekerheid wegneemt,
onze onrust en onzekerheid om onze dierbaren, om onszelf.
Laat ons bidden,
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

Wij bidden voor hen wiens werk stil komt te liggen,
wiens opdrachten niet doorgaan,
en daarmee de financiële gevolgen voor hun huishouden.
Laat ons bidden,
Heer onze God, wij bidden U: verhoor ons

Wij noemen hier ook alle parochiële intenties van de afgelopen weken t/m Pasen:

14/15 maart
Vera Botman-van Hurck
Antonius Gerhardus Lesscher
Anna Geertruida Aberkrom – Weel
t.g.v. een 94e  verjaardag

21/22 maart
Antonius Gerhardus Lesscher
Bernie Meyknecht – Buisman

28/29 maart
Overleden ouders Mol – Bakker
Antonius Gerhardus Lesscher

4/5 april
Overleden ouders Mol – Bakker
Meindert Roosendaal
Antonius Gerhardus Lesscher

11/12 april 
Elisabeth Maria Hoogland
Vera Botman – van Hurck b.g.v. haar sterfdag
Anna Geertruida Aberkrom – Weel
Sanna Ooijevaar
Wil van Heerde – Spanhaak
Bets Stavenuiter
Overleden ouders Haverkamp – Spigt
Afra Maria Smit – Jong
Bernie Mijknecht – Buisman
Joop van Leijen
Overleden ouders Schwegler – de Koning
Antonia Stavenuiter – de Vries
Maria Magdalena Apollonia Conijn – van Eekeren
Overleden ouders Brink – Steltenpool
Perpétua Martha Maria Botman – Verheijen
René Hudenpohl
Genoveva de Vries – Ovando Monroy
Cornelis Meinardus Visser
Bas Ooteman
Siemen Kreuk
Antonius Gerhardus Lesscher

Bidden wij ook voor de zielerust van Johanna Maria Bot –van der Gragt en Wim Gras, die onlangs zijn overleden. En bidden wij voor állen die zijn overleden aan het coronavirus en voor hen die hier nog aan lijden.

Goede God, uw zoon Jezus toonde ons op Paasmorgen
zijn overwinning van het kwade, zijn overwinning van de dood.
Geef ons moed en rust, dat ons leven in uw hand is,
dat we geborgen blijven in U, zoals we dat altijd al waren.
Amen.

De Heer is waarlijk opgestaan

https://www.youtube.com/watch?v=MHkWPDnZHGA 

De Heer is waarlijk opgestaan, alleluja.
Nu breekt de nieuwe lente aan, alleluja.
Want Jezus onze koning groot, alleluja,
verrees in glorie van de dood, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.

Gij die de Vorst van vrede zijt, alleluja,
de schepping is om U verblijd, alleluja.
De morgen van de eerste dag, alleluja,
zijt Gij verrezen uit uw graf, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.

De Heer herwon zijn heerschappij, alleluja,
Hij maakt' ons in zijn liefde vrij, alleluja.
Hij roept ons naar zijn paradijs, alleluja,
zijn Woord en Brood zijn onze spijs, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja

Communiegebed

Wij missen het om samen aan tafel te gaan
en samen het brood van de Heer te eten,
toch willen wij God danken voor al die keren
dat wij wél konden delen van zijn heilig brood.
Gezegend bent U, God, begin en einde,
bron van liefde en vreugde.
Wij danken U omdat U altijd weer bij ons bent
door het werk van uw handen.

U geeft ons brood om van te leven,
U geeft ons mensen die om ons geven,
in een wereld waarin wij voor elkaar liefde en vreugde mogen zijn.
U geeft ons ook uw zoon Jezus Christus.
Midden onder ons heeft Hij geleefd.
Hij was de mens voor anderen: tenvolle een bewogen mens.
Hij nodigt ons vandaag op het feest van Pasen uit om zoals Hij,
in beweging te komen en er voor mensen te zijn,
helaas niet in omarming, maar door onze gedachten en gebeden.

Bij Hem voelde iedereen zich aanvaard,
daarom durven wij vandaag tot U te bidden:
wees met ons, uw kerk van bewogen mensen
onderweg in deze vandaag zo onzekere wereld.
Draag zorg voor allen die belast zijn en laat geen mens
verloren gaan die met een oprecht hart naar U op zoek is.

Ontvang ons met liefde in uw huis zodra daartoe de deuren weer open gaan.
Help ons uw Zoon na te volgen in het delen van onze tijd en ons bezit,
in onze aandacht en betrokkenheid, rijkelijk en mild aan iedereen toegekend.
Leer ons niemand te kwetsen, geef dat wij niemand uitsluiten
en dat er ruimte mag zijn voor iedereen.

Dan alleen zullen wij kunnen geloven
dat Jezus in ons midden is en dat Hij bij ons blijft. Amen.

Abba Vader

https://www.youtube.com/watch?v=4TAH106wOY8 

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Sanctus en Benedictus uit der Turmbläser Messe 
(Fridolin Limbacher)

https://www.youtube.com/watch?v=I8uMQfa7tyI 

Een Paasboodschap

Er is in de weg van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had:
een verlies treft je, een vriend gaat van je heen,
je huwelijk valt uit elkaar, je levensverwachting loopt vast,
je vindt geen werk of raakt het kwijt.
                                                                                                              

Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
En zo ligt er op de weg van je leven een zware steen.
Een steen die niet te tillen lijkt, niet opzij te rollen,
onverzettelijk.
Wie zal hem wegrollen?

Maar er is Pasen in ons leven.
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten:
iemand spreekt je aan, iemand tikt je op de schouders,
een woord raakt je hart, de steen komt in beweging.
Je kijkt niet meer in een donker gat,
maar je ziet licht.
De steen rolt weg, je voelt een nieuwe kracht.
Het litteken blijft, maar de wond heelt.
Je bent opnieuw aanwezig.

Goede God, wij danken U voor het feest van Pasen,
en geloven dat Jezus, uw Zoon, verrezen is voor alle mensen
van alle tijden, van alle landen.
Geef ons de genade Hem steeds te herkennen
in ieder mens ver weg en dichtbij. Amen.

Tebe Pojem

https://www.youtube.com/watch?v=NOdST94ZyRo 

Tebe pojem,
tebe pojem,
tebe blagoslovim,
tebe blagodarim,
gospodi ie molim,
ie molimtisja.

Boshe Nasch,
ie molimtisja,
ie molimtisja,
boshe nasch,
boshe nasch.

Vertaling
We zingen voor Je, we prijzen U,
wij danken U, o Heer, en we bidden tot U, onze God.

Zegenwens

God, geef ons rust en vertrouwen,
opdat wij ons niet mee laten slepen door angst en paniek.
Geef ons wijsheid,
opdat wij het goede doen en het dwaze laten.
En geef ons liefde,
opdat wij oog en oor hebben voor onze medemens
en bereid zijn te helpen waar nodig.
Zegen ons daartoe
in de naam van de Vader, Zoon en Heilge Geest. Amen.

U zij de glorie

https://www.youtube.com/watch?v=rLsRPBWtLeQ

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af, heeft de steen genomen
van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer. 

zalig pasen

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952