Vieringteksten 21 maart

Nu de vieringen voorlopig niet door gaan zoeken velen toch naar bezinning. De viering voor 21 maart was al gemaakt door de liturgiewerkgroep van Joyful Spirit. In plaats van in de viering kunt u een aantal van de teksten (met een aantal liedteksten)  hier op onze website doorlezen in de hoop dat u hier bemoediging in kunt vinden.

4e zondag van de veertigdagentijd

Openingslied: “Werkplaats van God” (nr.119)

Hier maken wij ruimte voor, begroeten en voor ontmoeten,
Communicatie met elkaar.
Onder zijn dak, in zijn huis, onder zijn dak, in zijn huis.

Refrein:
Laat dit voor ons een werkplaats zijn,
Een plek van blijdschap en van rouw,
Een plek voor dankbaarheid en troost,
Een plaats van stilte en gebed.
Werken aan jezelf, sleutelen aan je toekomst,
Een werkplaats van God.

Hier nemen wij tijd voor bezinnen en overdenken,
Voor verbinding met elkaar.
Onder zijn dak, in zijn huis, onder zijn dak, in zijn huis. Refrein:

Hier maken wij plaats voor inspiratie en meditatie,
Voor de zorg om elkaar.
Onder zijn dak, in zijn huis, onder zijn dak, in zijn huis. Refrein:

Inleiding

Met het evangelieverhaal over de blindgeborene horen we vandaag hoe de aanwezigheid van Jezus de ogen opent van mensen, zodat ze weer ‘mens onder de mensen’ kunnen worden, hoe zij ‘heel’ kunnen worden.
De genezende kracht van Jezus laat zich niet aan banden leggen. Farizeeën en wetgeleerden hebben dat wel geprobeerd. Volgens hen was genezing onmogelijk, want blind zijn heeft te maken met zondigheid, zegden ze.
Maar Jezus doorbreekt die gedachtegang en brengt de mensen thuis bij God over wie geschreven staat dat Hij ‘licht’ schept in de duisternis.
Sluiten wij onze ogen voor die Jezus of gaan wij in het ‘licht’ staan dat Hij om zich heen wil verspreiden door zijn barmhartige woorden en daden?

Gebed om Vergeving

Omdat wij beseffen hoe moeilijk het is
om elkaar kansen te geven in het leven,
willen we eerst bidden en vragen om vergeving,
vergeving aan God en aan elkaar.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor de vele keren dat wij anderen verdriet deden
en alleen aan onszelf dachten.
Heer, ontferm U over ons.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor al die keren dat wij zijn vergeten dankbaar te zijn
voor de zon, de regen, de bloemen en de vruchten,
een glimlach, een traan, een handdruk en een zoen, een liefdevol woord.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij vragen vergeving Heer,
voor al die keren dat wij zijn vergeten
ons het lot van zieken, eenzamen en verstoten mensen aan te trekken.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Goede God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Lied: Kyrië (nr.90)

Eeuwige, Eeuwige, bewaar ons en omarm ons, wees met ons begaan.
Christus, Christus, bewaar ons en omarm ons, wees met ons begaan.
Eeuwige, Eeuwige, bewaar ons en omarm ons, wees met ons begaan.
Wees met ons begaan, wees met ons begaan!

Openingsgebed

Heer, onze God,
U wilt dat wij mensen van het licht zijn
op wie de duisternis geen vat heeft.
Genees ons van onze blindheid voor pijn en leed
in mensen rondom ons,
blindheid voor al wat in onze wereld misloopt
en mensen kapot maakt – ook letterlijk.
Zeg ook tegen ons:
‘Effata’, ga open
en doe ons wegen zien
die leiden naar huizen van eenheid,
naar dorpen van vrede,
naar steden van gerechtigheid. Amen.

1e Lezing (1 Sam. 16, 1b. 6-7, 10-13a)

Uit het eerste boek Samuël
De Heer sprak tot Samuël: Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet,
want een van zijn zonen heb Ik voor het koningschap bestemd.’
Toen zij aankwamen, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: `Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde!’ Maar de Heer zei tegen Samuël: `Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.’
Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tegen Isaï: `Geen van hen heeft de Heer uitverkoren.’ Daarop vroeg hij aan Isaï: `Zijn dat al uw jongens?’ Hij antwoordde: `Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.’ Toen zei Samuël tegen Isaï: `Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.’ Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen.
Nu zei de Heer: `Hem moet u zalven: hij is het. ’Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf die dag was de geest van de Heer over David.

Evangelie (Joh. 9, 1. 6-9, 13-17, 34-38)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Hij spuwde op de grond,
maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde.
Daarna zei Hij tegen hem: `Vooruit, ga u wassen in het Siloambad.’ (Siloam wil zeggen: gezondene.) De man ging ernaartoe, waste zich en kwam ziende terug. Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien hij was namelijk een bedelaar – zeiden:
`Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’
`Inderdaad’, zeiden sommigen. `Welnee,’ zeiden anderen, `maar hij lijkt er wel op.’ Maar hijzelf zei: `Toch wel, ik ben het.’
Ze brachten de man die blind geweest was bij de farizeeën. Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend, een sabbat. Daarom stelden ook de farizeeën hem de vraag hoe het kwam dat hij nu kon zien.
Hij antwoordde: `Hij deed wat slijk op mijn ogen, ik heb me gewassen en nu zie ik.’
`Zo iemand komt niet van God,’ oordeelden sommige farizeeën, `want Hij houdt de sabbat niet.’ Anderen merkten op: `Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten?’
Kortom, er was verdeeldheid onder hen.
Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde: `Wat denk jij ervan? Hij heeft toch je ogen geopend!’ `Dat Hij een profeet is’, antwoordde hij.
Toen voeren ze tegen hem uit: `Wat? Jij die vanaf je geboorte een en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen?’ En ze gooiden hem eruit.
Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden, en toen Hij hem teruggevonden had, zei Hij: `Gelooft u in de Mensenzoon?’ Hij antwoordde: `Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.’ Toen zei Jezus: `U hebt Hem ontmoet: het is degene die met u spreekt.’ `Heer, ik geloof’, zei hij, en hij wierp zich voor Hem neer.

Geloofsbelijdenis

Een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.
Moge we ooit zó in God kunnen geloven.
Die hoop willen we nu samen uitspreken.

Allen: Ik geloof in God die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus heeft gezonden.
Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom mensen gelukkig te maken
in een wereld van vriendschap, van recht en van gerechtigheid.
Ik geloof in de Geest die ons tot verbondenheid oproept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn, als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Hij blijft ons trouw, over de grenzen van de dood heen. Amen.

Voorbede

God van leven, in het vertrouwen dat U naar ons luistert bidden we:

– Bidden we voor mensen die hardnekkig vasthouden aan eigen gelijk
en zich vastklampen aan hún mening, hún bezit, hún positie.
Dat God hun gemoed mag verzachten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die als blinden door het leven gaan
en nooit echt en waarachtig hebben leren zien.
Dat God hen mag helpen tot inzicht te komen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onszelf,
vaak vol vragen waarop geen antwoord komt.
Dat God ons langs de weg die Hij kiest,
op zijn spoor zou brengen.
Laten wij bidden…

God-met-ons
Open onze ogen voor uw weg
dat vragen wij U in naam van Jezus uw zoon, onze Heer
Amen

Tafelgebed

Gezegend bent U, God,
Begin en Einde,
Bron van liefde en vreugde.
Wij danken U omdat U altijd weer bij ons bent
door de werken van uw handen.

U geeft ons brood om van te leven,
bewogen mensen om ons heen,
een wereld waarin wij voor elkaar
liefde en vreugde mogen zijn.

U geeft ons ook uw Zoon, Jezus Christus.
Midden onder ons heeft Hij geleefd.
Hij was Mens voor anderen:
ten volle een bewogen Mens.

Hij nodigde ons uit om in beweging te komen
en naar mensen toe te gaan,
zoals Hij heeft gedaan.

Aan blinden gaf Hij het vermogen
de bloemen en de mensen te zien
en alles wat goed en hoopvol is in deze wereld.
Aan stommen gaf Hij de kracht
een woord van goedheid te spreken.
Aan armen schonk Hij een rijker hart.
Gevangenen werden van zichzelf bevrijd.
Mislukten reikte Hij de hand.
Ontmoedigden werden door Hem getroost.

Op de avond voor Zijn lijden
was Jezus samen met Zijn vrienden.
Hij nam brood, zegende het,
brak het en gaf het aan zijn vrienden, met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, jullie allen,
want dit is Mijn Lichaam, gegeven voor u".

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed
en gaf hem aan Zijn vrienden, met de woorden:
"Drinkt allen hieruit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond,
dit is Mijn Bloed dat voor jullie
en allen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.
En telkens als jullie van dit Brood eten en uit deze Beker drinken ben Ik met u.”

Verkondigen wij het hart van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Vader, zo is uw Zoon in ons midden aanwezig
in dit herdenkend samenzijn
waar we, Hem gedenkend,
eten van zijn Brood en drinken uit zijn Beker .
Zijn Geest blijft onder ons wonen.

Daarom bidden wij vandaag tot U:
wees met ons, uw Kerk van bewogen mensen,
onderweg in deze wereld.
Draag zorg voor allen,
laat geen mens verloren gaan
die U met een oprecht hart zoekt.
Denk ook aan hen die gestorven zijn .
Ontvang hen met liefde in uw huis.
Help ons uw Zoon voor elkaar aanwezig te stellen
in het breken en delen van onze tijd en ons bezit,
in onze aandacht en betrokkenheid
rijkelijk en mild aan iedereen besteed.
Help ons niemand te kwetsen.
Geef dat wij niemand uitsluiten
en menswaardige levensruimte creëren voor elke mens.
Dan zullen wij kunnen geloven en getuigen
dat Jezus in ons midden leeft.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen

Bidden wij dan samen met de woorden
doe Jezus ons gegeven heeft:

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Vredeswens

Daar waar liefde is, is God in ons midden.
Daar leven mensen in vrede met elkaar.
Wij bidden U dat wij zulke mensen zijn en de weg van vrede gaan.
Zoals Jezus ons heeft voor gedaan.
Moge de vrede van God met ons zijn.

Bezinning

Mooie dingen zien.
Dat kun je alleen als je vanbinnen in je geest en je hart vrij bent geworden,
ontspannen en open.
Als je tot rust bent gekomen.
Met de voet op het gaspedaal zie je alles oppervlakkig en vluchtig.
Met je hoofd begraven in zakencijfers, je hart in dwaze begeerten,
zie je niets meer.
Dan wordt alles saai en vervelend.

Mooie dingen zien.
Dat is geen seriewerk.
Sta je niet verstomd als je plots in de gaten krijgt
dat een appelboom en een perenboom naast elkaar staan
met hun voeten in dezelfde grond
en dat de appelboom met al het voedsel dat hij uit de grond haalt appels maakt
en de perenboom met datzelfde alleen maar peren produceert?
Appels en peren uit dezelfde grond
zijn zo verschillend van vorm, van kleur, van geur en van smaak.
Fantastisch.
Maar wie ziet het?

Het is hoog tijd dat de mensen weer andere ogen krijgen.
Ogen om mooie dingen te zien.
Maar daarom moet wellicht eerst het hart veranderen.
Heer, geef ons nieuwe ogen en een nieuw hart
om de wonderen te zien en gelukkig te zijn.
naar Phil Bosmans

Slotgebed

Goede God,
dank U dat we kunnen zien,
dat we ogen hebben om te lachen en te huilen,
en om elkaar in de ogen te kunnen kijken.
Zo weten we dat we niet alleen zijn,
maar met anderen samen, groot en klein.
Amen

Slotlied: “Bevrijdend woord” nr.69

Woorden van hoop en woorden van liefde,
woorden van warmte en van troost.
Woorden van trouw en woorden van vrede: bevrijdend woord.

Daar waar mensen willen leren,
te vergeven houden van elkaar.
Daar waar mensen inspireren
en ruimte geven aan elkaar.
Daar waar iemand God ontmoet,
wordt hij door het woord gevoed. refrein

Daar waar mensen zich ontkiemen,
open bloeien steeds weer naar elkaar.
Daar waar mensen elkaar dragen
en kunnen delen met elkaar.
Daar waar iemand God ontmoet,
wordt hij door het woord gevoed. refrein

Bevrijdend woord tot ons gesproken,
bevrijdend woord tot ons gericht.
Bevrijdend woord dat ons doet leven,
bevrijdend woord dat ons verlicht. refrein

Zegen en Wegzending

Gaan we nu gesterkt door Gods Woord
met goede moed het volle leven in
en mogen we ons vergezeld weten
door de zegen van de levende God,
Vader, Zoon en heilige Geest, Amen

Kerk en Parochiecentrum:

Kwakerspad 3 - 1601 AS Enkhuizen -  tel.0228312952